Offertförfrågan

Om oss

Visselblåsning

Visselblåsning (meddela missförhållanden) inom Swedecote AB

Den så kallade visselblåsarlagen trädde i kraft 17 december 2021 och från och med 1: a juli 2023 har Swedecote en instruktion för visselblåsning, samt en extern tjänst där personer kan meddela missförhållanden.

Lagen ska underlätta för medarbetare och andra personer att rapportera om oegentligheter och misstanke om missförhållanden inom Swedecote och som berör Swedecote och som Swedecote kanske annars inte skulle ha fått kännedom om.

Visselblåsarlagen ger skydd för personer som rapporterar missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som har allmänintresse. Swedecote får inte hindra eller försöka hindra rapportering, eller på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person. Den som rapporterar skyddas av lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Du som rapporterar ett visselblåsarärende kan inte göras ansvarig om du vid rapporteringen åsidosatt din tystnadsplikt, under förutsättning att du hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Du är skyddad mot att drabbas av repressalier med anledning av att du rapporterat om ett missförhållande. Repressalieskyddet gäller därtill i relevanta fall även för de personer som har bistått dig vid rapporteringen. Ansvarsfriheten medför dock inte någon rätt att lämna ut handlingar och den gäller inte heller om du genom inhämtandet gör dig skyldig till brott. Om du skulle göra dig skyldig till brott vid rapportering och inhämtande av information har du inte heller skydd mot repressalier.

Hur du kan rapportera

 • Du ska rapportera till en extern leverantör via e-post, vanlig post samt via telefon eller fysiskt möte. Du ska inte skicka in en rapportering direkt till någon i Swedecote.
 • Vår externa mottagare för att rapportera visselblåsning: (Visselblåsa)
 • Firma: 559057-7341 Glacial Consulting AB
 • Adress: Glacialgatan 2A, 504 50 Borås
 • Besökadress: Enligt ovan, eller efter överenskommelse 
 • Telefon: 0737-12 21 99
 • E-post: sven.erik.neergaard.moller@gmail.com
 • Du kan även rapportera om ett missförhållande till behöriga statliga och kommunala myndigheter, inom deras ansvarsområde, eller vad gäller missförhållanden som inte omfattas av någon annan behörig myndighets ansvarsområde, till Arbetsmiljöverket som också är tillsynsmyndighet. På arbetsmiljöverkets webbplats hittar du kontaktuppgifter till behöriga myndigheter.
 • Du Kan rapportera missförhållanden till EU:s institutioner, organ och byråer genom att följa de förfaranden som gäller för respektive rapporteringskanal. Till exempel kan du rapportera till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (europa.eu) – https://www.esma.europa.eu/dokument.
 • En visselblåsning kan även offentliggöras via medium som är tillgängliga för allmänheten, till exempel media som tidningar eller sociala medier. För att du ska vara skyddad för repressalier i en sådan situation måste du först rapportera till vår externa tjänst. Det finns några undantag då du inte först behöver rapportera till behöriga myndigheter, till exempel vid fara för liv och säkerhet eller risk för repressalier eller att missförhållandet inte kommer avhjälpas.

Meddelarfrihet, anskaffarfrihet och meddelarskydd

Visselblåsarlagens bestämmelser inverkar inte på den grundlagsskyddade meddelarfriheten, anskaffarfriheten och meddelandeskyddet (inkluderat efterforskningsförbudet och repressalieförbudet) det vill säga att i grundlagsskyddad media offentliggöra uppgifter i vilket ämne som helst.

Den nya lagen innebär inte heller att annat skydd som gäller enligt annan lag eller på annan grund påverkas eller upphör.

Swedecote’s visselblåsarfunktion

Swedecote har inrättat en visselblåsarfunktion som består av särskilt utsedda personer och en extern leverantör. Leverantören bevakar, tar emot och hanterar inkomna rapporter samt hjälper till med jävsbedömningar och gör initiala bedömningar om en rapport kvalificerar sig som ett visselblåsarärende.

Den externa tjänstens utredning av en rapporterad visselblåsning bedrivs oberoende från Swedecote’s ledning och visselblåsarfunktionens uppdrag är att:

 • Ta emot anmälningar som ska utredas.
 • Undersöka riktigheten i anmälan.
 • Ha kontakt med den rapporterande personen, om det inte är anonymt.
 • Överlämna uppgifter om de utredda påståendena för fortsatta åtgärder; till berörd del i Swedecote eller extern myndighet.
 • Lämna återkoppling till den rapporterande personen, om det är möjligt

Vad du kan rapportera om

Missförhållanden som strider mot svensk rätt och EU-rätt (inom tillämpningsområdet för visselblåsardirektivet) och som kan rapporteras är exempelvis:

 • Ekonomisk brottslighet som korruption och mutor
 • Bedrägerier och stölder
 • Missförhållanden som berör offentlig upphandling
 • Allvarligare tjänstefel
 • Att en person i ledningen har missbrukat sin ställning
 • Situation där någon fått privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt
 • Enskildas liv och hälsa, som till exempel stora brister i säkerheten inom Swedecote’s verkstäder
 • Allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.

När det inte är en visselblåsning

En visselblåsning omfattas normalt inte om rapporteringen gäller:

 • Klagomål som inte är av allmänintresse
 • En persons arbets- eller anställningsförhållanden, till exempel allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering, arbetssituation med mera inom Swedecote.
 • Känsliga frågor som är kopplade till enskilda individer, till exempel en konflikt mellan den rapporterande personen och en annan arbetstagare och/eller arbetsgivaren. Sådana frågor hanteras enligt HR-processen som är kopplade till arbetsrätten.
 • Fastighetsfrågor

Om det gäller synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering, mindre förseelser eller om du vill uttrycka allmänt missnöje eller framföra klagomål, bör du istället ta kontakt med närmast ansvarig chef, personalorganisation, skyddsombud eller lämna din synpunkt via vårt kontaktformulär.

Hur en rapportering tas om hand

En visselblåsarrapportering skickas till och tas emot av den externa tjänsten enligt ovan.

Anonymitet

Du kan vara anonym när du rapporterar ett missförhållande. Vil du vara anonym är det viktigt att inte rapportera direkta eller indirekta uppgifter som kan röja Din identitet.

En rapport om missförhållanden ska innehålla

 • En så tydlig beskrivning som möjligt av vad iakttagelserna av de arbetsrelaterade missförhållandena eller oegentligheterna består av
 • Namn på vem eller vilka iakttagelsen gäller
 • Eventuella underlag för iakttagelsen
 • Kontaktuppgifter (frivilligt)

Behandling av personuppgifter

Väljer du att uppge dina kontaktuppgifter eller andra personuppgifter behandlar vi dessa enligt GDPR

Vad händer när du har skickat in en rapport

Inom sju dagar får du en bekräftelse på att din anmälan är mottagen om Du angivet en avsändare. Du kan bli kontaktad, om du inte rapporterat anonymt, för att besvara följdfrågor och du kommer att få återkoppling.

 • Inkomna rapporteringar genomgår en jävskontroll för att säkerställa att ingen i utredningen står i intressekonflikt med det som har rapporterats.
 • Om informationen i en rapport är otillräcklig kan utredningen begära in en komplettering från uppgiftslämnaren. Det är frivilligt att lämna kompletteringar.
 •  En rapport om missförhållanden utreds och utredningen kan leda till att ärendet:
  • Överlämnas till berörd del i Swedecote eller till annan myndighet för åtgärd
  • Överlämnas till polismyndighet (polisanmälan) eller
  • Läggs ned utan åtgärd

Vilka omfattas av lagens skydd och kan rapportera

Följande personer kan rapportera om missförhållanden:

 • Anställda och före detta anställda i Swedecote
 • Volontärer, praktikanter, studenter, konsulter och egenföretagare som söker eller utför arbete för Swedecote
 • Personer som annars står till förfogande att utföra arbete eller utför arbete under Swedecote’s kontroll och ledning
 • Personer som gör förfrågan om, söker arbete eller ska påbörja arbete hos Swedecote
 • Personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tid i verksamheten

Om din rapportering skulle visa sig vara falsk

Om du rapporterar situationer som du vet inte har inträffat eller om du lämnar uppenbart vilseledande information, har du inte skydd enligt gällande lagstiftning. Du får inte heller göra dig skyldig till brott när du rapporterar en situation. Uppenbart falska eller vilseledande rapporteringar kan bli föremål för utredning av polismyndighet.