Offertförfrågan

Om oss

Integritet och GDPR

Integritet och behandling av personuppgifter

För Swedecote AB är personlig integritet något vi tycker är viktigt. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet personuppgifter. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även sådant som sker utanför IT-
systemen ses som behandling. Det gäller när det är fråga om register.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Swedecote AB, org. nr. 556207-9987, Box 110, 565 23 Mullsjö, Sverige.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Generellt

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din befattning.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter du har begärt. Vi kommer även behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig 
samt, i tillämpliga fall, för att administrera avtalet med dig eller med din arbetsgivare.

Därutöver kan vi komma att använda dina personuppgifter för att informera dig om produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig.

Om du är yrkesanvändare kan analys och bearbetning av uppgifterna (inklusive för profilering) som vi får ta del av enligt ovan såsom uppgifter i samband med beställning av tjänster eller produkter, kommer att ske. Syftet är att ge mer anpassad och relevant information till dig. 

Swedecote AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster. 

Om Swedecote AB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att tillhandahålla, t ex för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig. Detta kommer då att anges eller framgå i samband med att uppgifterna samlas in. 

För medarbetare i kund- eller leverantörsföretag

För medarbetare i företagen kan vi komma att behandla personuppgifter även på andra sätt än vad som nämnts ovan. Detta är främst kopplat till Inköp, leveranser och gäller för olika kontaktpersoner. Uppgifter om kontaktpersoner kan behövas för att hantera frågor kopplade till det. Det kan röra exempelvis kontaktpersoner vid förhandlingar eller uppgifter kring inköp, leveranser med olika arbetsgrupper. 

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis då du anger dina uppgifter i samband med inköp eller köp av våra tjänster. 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av olika IT-leverantörer. De är att betrakta som  personuppgiftsbiträden till oss. 

Swedecote AB har ansvar för att skriva avtal med samtliga personuppgiftsbiträden och lämna instruktioner om hur dessa får behandla personuppgifterna. Vi kontrollerar självklart alla  personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten  och sekretessen för personuppgifterna.

När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi  själva har för behandlingen. 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det kan både handla om myndigheter, såsom Skatteverket, och om andra  företag. Vissa uppgifter lämnas även för statistiska ändamål. 

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. 

Swedecote AB kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan  uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. 

Var behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom Sverige/EU/EES men ibland är det  inte möjligt. 

För visst IT-stöd kan uppgifterna föras till ett land utanför Sverige/EU/EES. Det gäller till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför Sverige/EU/EES. Som  personuppgiftsansvariga är vi ansvariga för att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dessa behandlingar sker i enlighet med bestämmelser inom  Sverige/EU/EES.